V. V. Pjakin: O Stalinovi

  • Posted on: 13 June 2015
  • Hits: -
V. V. Pjakin: O Stalinovi

Poznámky k filmu "Stalin s námi" - o důvodech jeho uvedení a trojských koních v něm. Proč tak nenávidí Stalina a za co? Stalinizmus není ungerizmus. Paralely Stalin - Putin. "Stalinisté" versus "antistalinisté" a další.

URL: http://fct-altai.ru/

Film "Stalin s námi": Byl to člověk který určil podobu země na desetiletí dopředu, byl to vůdce, který definoval podobu současné Evropy, jeho jméno spojili s velkými zločiny i velkými úspěchy, jeho místo v historii vypreparovali, jeho osobu obklopili mýty, skrz které nejde vidět realita.

Tento film nestojí za to vidět těm, kdo ho považuje za génia všech dob a národů, ani těm, kdo ho považuje za zplozence pekel.

Tento film je pokus ukázat ho takovým, jakým byl ve skutečnosti, odhodit černobílé mýty. Jakým byl skutečný Stalin a proč je dodnes s námi, nutíce jedny ho uznávat, a druhé nenávidět?

Ohledně uvedení filmu "Stalin s námi", šestidílného. Viděli jste ho? Film vyvolal velmi živou a bouřlivou reakci ve společnosti, bouřlivou diskusi, z jednoho prostého důvodu že Stalin je v tom filmu ukázán jinak, než bylo přijato ho ukazovat.

Proč mimochodem film pustili právě nyní? Kolik let? 60 let ode dne oficiální smrti Stalina. Zdůrazňuji - oficiální. Protože je mnoho důvodů se domnívat, že nehledě na to, že Stalina se chystali zabít, otrávit, A Stalin zemřel přibližně 2. března.

A nikoliv na dače v Kuncovo, ale orientačně někde v Kremlu. Vše ostatní ukazuje na to, že se realizovala operace krytí nutná pro dělbu moci. Mimochodem ve filmu je nevelká pasáž o tom, jak připravovali řízení země v případě absence Stalina.

Ale to schéma nezafungovalo, realizovalo se jiné schéma. To znamená že Stalin, chápaje že odejde, že stejně jako ostatní je smrtelník, v principu připravoval půdu, aby po jeho odchodu byla v zemi řízená situace.

Ale zájmy klanů, jež jsou v tom filmu dost dobře ilustrovány, vedly k tomu, že chystané schéma nezapracovalo, ale toto už ve filmu není. Je třeba říct, že ve filmu ukázali jen to, o čem už dále nelze mlčet.

- Pokud nechcete přijít o řízení procesu, musíte daný proces vést sami a musíte národu sdělit to, co už v principu bylo na základě studia procesů historie i tak zjištěno.

A oni takovým způsobem ukázali jiného Stalina. Ne takového, jak nám ho ukazují obvykle - buď neomylného, svatou ikonu, bez nejmenší lidské stránky řekněme, jako dokonalý ideál podle toho, jak každý člověk dokonalý ideál chápe, vůdce všech dob a národů, nebo - zplozence pekel.

Proto je tam hned upozornění - jedněm ani druhým dívat se na ten film nestojí za to, protože rozbíjí šablony. Doporučuji všem podívat se na všech 6 dílů, film je to dostatečně obsažný, ačkoliv není bez závažných chyb a deformací, výtky k filmu jsou na místě.

O co jde. Ve spojení se 60. výročím smrti Stalina se dalo do pohybu mnoho procesů. Například "Klub svobodné mysli", který organizoval Deljagin, na základě bývalé redakce časopisu "bolševik", následně časopisu "komunista", on tam provedl posouzení Stalina jako historické figury, a vystupoval tam i Boldarev.

Ten obrátil pozornost na následující. Řekl: zkuste se zamyslet, jak by mohli rehabilitaci Stalina obrátit proti národu. Všichni řekli: ne, takové nebezpečí není. A on řekl - a já takové nebezpečí vidím.

Tak tedy: v tom filmu je přítomna jedna důrazná myšlenka, která se line skrz všech 6 dílů a je argumentována, je k ní docházeno.

Pokud jste se vůlí osudu ocitli ve čele státu, pak ať chcete nebo ne, vycházeje z cílů řízení, nemáte (nesmíte) brát ohledy na osudy lidí.

To znamená musíte postupovat tak, jak vám diktují cíle řízení státu. A demonstrují to na příkladu Stalina - dobrodince. Ale! Jedny cíle řízení má Stalin, jiné Trocký, ještě jiné Hitler, tak o čem pak mluvíte - proč mlčíte o otázce morálky cílů každé historické osobnosti.

Co zde vidíme ve skutečnosti. Ve filmu se razí myšlenka, jedna a tatáž, vyjádřená ve své době Ignácem z Loyloly. Kdo to byl, poradíte? Zakladatel řádu jezuitů.

"Účel světí prostředky." "Účel světí prostředky" = pro dosažení cíle jsou dobré libovolné prostředky. A o čem vždy mluvil Stalin? - PROSTŘEDKY světí účel.

To znamená: ne všechny prostředky jsou dobré pro dosažení cíle. A pokud ty prostředky nejsou dobré pro dosažení cíle, co je třeba dělat? Korigovat cíl.

Hovořili jsme o tom v Dostatečně všeobecné teorie řízení: po míře přibližování k cíli se korigují nejen prostředky dosažení toho cíle, ale i samotný cíl. Stalin stavěl v řízení principiálně odlišný úkol (cíl): rozvoj společnosti.

Proč tedy zavádějí tu myšlenku? Už jsme nejednou probírali, že dnes nám pod rouškou obrození stalinizmu vnucují ideologii, kterou vyjádřil a zformuloval on ji nedal podobu jasných lexikálních forem, ale realizoval ji ve vlastní životní praxi - baron Ungern von Stern?

Vnucují nám ungerizmus. Konkrétně vyjadřoval princip, že právě vůdce ví, v čem spočívá blaho pro lid, a právě vůdce na sebe bere odpovědnost za řízení a proto ve vztahu k lidem má právo na vše - na libovolně tvrdá opatření.

Zde právě probíhá žonglování Pokud zapomínáme naši minulosti, riskujeme opakování té minulosti v budoucnosti. A pokud nesprávně zhodnotíme roli osobnosti Stalina v historii riskujeme opakovat ty tzv. "stalinské represe" v současnosti.

Proč? Protože ty procesy, které vedly k oněm represím, se ocitnou mimo zorné pole protože samotný princip toho, že vůdce má právo na vše, odvádí samotné represe a jejich mechaniku mimo zhodnocení, ačkoliv ve filmu je o tom řečeno dostatečně přímo že Stalin byl nucen podvolit se a souhlasit s represemi, protože v opačném případě by se obětí těch represí stal i on sám. (neznámo jak by se jmenovaly)

Není třeba zapomínat, že roli osobně Stalina u nás hodnotí na základě čeho? Na základě strukturního významu hodnosti generálního tajemníka KSSS po roce 1977.

To znamená poté, co to bylo zafixováno v Ústavě. "Vedoucí úloha strany" Za Stalina on byl všeho všudy hlavou jedné z veřejných organizací, která byla politickou stranou, všesvazovou komunistickou stranou.

On NEBYL státním činitelem jako takovým do roku 1941, kdy se stal předsedou Rady národních komisařů (analogie dnešního premiéra).

Neměl takové možnosti řídit zemi, a zemi řídil jen skrz přesvědčování skrz vytváření algoritmů řízení, tyto procesy se absolutně nezkoumají jak ze strany "stalinistů", ani antistalinisty.

To znamená, člověk přesvědčoval, že postupovat takovým a takovým způsobem je SPRÁVNÉ. Neměl pravomoc odvolat Ježova. Člověka, který zalil zemi krví, jednoduše neměl právo odvolat svým rozhodnutím.

On ho PŘESVĚDČIL dobrovolně odstoupit. A naopak Ježov právo zatknout Stalina MĚL. Měl všechny potřebné pravomoce. A teprve Berija byl schopen potom přehrát Ježova a zatknout ho.

Opět se vracíme k tomu, že zkoumat jak Stalin řídil zemi je velmi široké téma. Těžko uchopitelné najednou. Mnohé věci se jednoduše nezkoumá.

Ale! Nelze Stalina oddělovat od jeho historické epochy. A když v tom filmu autor říká: "toto se nikdy nedozvíme", "tamto se nikdy nedozvíme, proč Stalin tak postupoval", tím se přiznává v tom, že nechápe procesy řízení.

Vybudovat reálný obraz z těch faktů které jsou, obraz řízení světa a uložení Ruska-Sovětského svazu do toho obrazu dává možnost zorientovat se i v motivacích kroků Stalina, v tom či onom konkrétním případě.

Úměrně tomu pak už můžeme mluvit o tom, co proběhlo v roce 41, co proběhlo v roce 37, nebo co proběhlo v libovolný jiný rok. Z té prosté příčiny, že pokud fakty zkoumat skrz prizmu Dostatečně všeobecné teorie řízení, skrz priority řízení, plnou funkci řízení, pak všechny nutné fragmenty pro sestavení mozaiky budou k dispozici.

Ale pokud se dívat nějakých jiných pozic, to je možné libovolný kaleidoskop faktů proměnit v nějaký obraz, který se ale rozsype, jakmile bude do kaleidoskopu přidán nový fakt. Doplňkový kousek, kamínek. Vše se rozsype.

Obecně, ve společnosti je poptávka po Stalinovi. A tato poptávka, ať chceme nebo ne, se matričně-algoritmicky realizovala v objevení se Vladimira Putina. Proč? Putin fakticky prodloužil linii Stalina na rozvoj země vně nějakých ideologických dogmat.

Právě dogmat. A Stalin zajistil Putinovi to, že žádný (nový) 37. rok u nás nebude. Proč. Co to byl 37. rok? Například fráze společenství Memorial: "POLITICKÉ REPRESE".

Politické represe se provádí vůči politickému-ideologickému protivníku který podkopává váš monopol na moc. V souladu s tím, politické represe mohou probíhat na základě nějaké politické konkrétní dominanty v zemi.

Jaká je dnes situace u nás, ať už to autoři naší ústavy chtěli nebo ne? Zakotvili tam, že žádná ideologie nemůže být státní nebo vnucená shora.

Stát nemůže existovat bez ideologie, ale to je samostatné téma. Je rozkryto v konceptuálních osnovách prací Vnitřního prediktoru. Doporučuji přečíst. kdo ještě dosud nečetl. A ten fakt, že Stalin usiloval o pluralizmus politických stran (mnohopartajnost).

To jest: aby nebyl monopol nějaké jedné politické skupiny na moc, to je faktem. Co dělá nyní Putin? Podporuje mnohopartajnost. A dokud taková situace existuje, a my se nevrátíme k systému jedné strany v té rovině, jak to bylo začátkem 20. století, kdy je stranická nomenklatura, které jménem národa realizuje VLASTNÍ zájmy, a strana provádí politické represe ve jménu národa.

K tomu už se nevrátíme, nelze vstoupit dvakrát do téže řeky, a rozvoj naší společnosti v 90. a 00. letech ukázal, že společnost se dostatečně stabilně vyhýbá této variantě událostí. Budou jen uvěznění podle trestního zákoníku.

To znamená - je za co tě posadit? Půjdeš si sednout. A všimněte si, kolik korupčních skandálů nyní propuká. A vyšetřování korupčních skandálů jednoznačně kladně ovlivňuje říditelnost země.

Za co nenávidí Stalina? Všem je jasné, za co ho nenávidí? Proč právě Stalina nenávidí tak instinktivně, zlobně. Naše nesystémová opozice stále prohlašuje o tom, že je nutné žít v pravdě. To říká kdo? Naše opozice, která není schopná vyřknout slova pravdy.

Stalin svým životem ukázal, co to znamená žít v pravdě. Kdy slova odpovídají činům. On ukázal principiálně jiného politika. Politika, který plní své sliby. Za to ho ti, kdo si nárokuje řízení společnosti v globálním měřítku tak nenávidí.

Protože v takových podmínkách žádný trockizmus neprojde. Protože v takových podmínkách se lživost každého politika pro dosažení vlastních cílů stává očividnou.

Odtud plyne i nostalgie i obliba Stalina (mezi lidmi). Protože člověk to byl upřímný. Ale přitom probíhá co: pro pošpinění Stalina ho obviňují v těch zločinech, které byly objektivně podmíněny reálnou historickou perspektivou.

O čem je řeč. Padl Sovětský svaz. A najednou se ukázalo, že ideologicky občanská válka neskončila. Že u nás jsou stále i Rudí, i Bílí, i zelení a kdoví kdo ještě.

A zkuste si představit v jakých podmínkách řídil Stalin zemi v 30. a 40. letech. Kdy byli naživu účastníci občanské války. V druhé světové válce bojovalo v řadách Wehrmachtu milion bývalých občanů SSSR, kteří pro sebe přijali rozhodnutí bojovat proti vlastní zemi aby ji ovládl cizí okupant.

Zde proběhla dělící linie. A. I. Děnikin řekl "Já jsem RUSKÝ patriot" a odmítl spolupracovat s Německem. A například atamani Škuro i Krasnov? Ti s rozkoší souhlasili plenit a zavádět německou moc.

Velkokníže Alexandr Michajlovič Romanov se upřímně radoval vzniku sovětského státu protože on BYL patriotem Ruska. A jiní se radovali tomu, že někdo na Rusko zaútočil.

Stalin byl v mimořádně těžké situaci, okolnostech. Občanská válka znamená jeden aspekt, který je popsán v románu "Věčné volání" Ivanova.

Tam jsou bratři, zpočátku jeden bojuje za Rudé, druhý za Bílé, a ten co byl u Bílých byl čestnější a mravnější člověk, a potom během druhé světové války se strany prohodily. Jde o to že po občanské válce se na vítězné straně ocitlo takových lidí mnoho.

A oni zaváděli sovětskou moc v souladu se svou mravností, oni tvořili svévoli úměrně svému ideologickému přesvědčení, svým cílům. A není třeba připisovat jejich zločiny tomu, že plnili vůli "krvavého diktátora Stalina".

To, co chtěl Stalin, se projevilo v tom, čeho dosáhl v rozvoji země. Země se měla stát semeništěm světové revoluce a národ pomřít - nestalo se. Národ měl umírat.

A Stalin vybudoval silný stát, kde zajištěnost lidí stále vzrůstala. Ale přitom se NEORIENTOVAL na materiální hodnoty, orientoval se na duchovní.

Neustále zvyšoval úroveň vzdělání obyvatel, dával vědění, dával lidem skutečnou svobodu.

Studujte Koncepci společné bezpečnosti (KSB, KOB) a Dostatečně všeobecnou teorii řízení (DVTR)

Dotazovaný: Valerij V. Pjakin

Kategorie: Politika